Regulamin "Internetowe-50%"

 

Regulamin promocji Jednorazowe – 50%

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej „Jednorazowe -50%”, zwaną dalej jako „Promocja”.
 2. Promocja organizowana jest przez Marcina Walaska prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą APS Marcin Walasek z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul. Zagórskiej 159/B19, posiadający nr identyfikacji podatkowej NIP: 645-168-15-77 oraz nr REGON: 272813790, zwanego dalej Organizatorem.
 3. Promocja prowadzona jest na terenie Targów w okresie od dnia 08.03.2018 do dnia 10.03.2018 lub do wyczerpania zapasów.
 4. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie jej trwania, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu.

 

§2 Definicje

 

W rozumieniu Regulaminu, użyte poniżej określenia oznaczają:

 1. Promocja – akcja promocyjna „Jednorazowe -50%” organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator – APS Marcin Walasek z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul. Zagórskiej 159/B19, posiadający nr identyfikacji podatkowej NIP: 645-168-15-77 oraz nr REGON: 272813790.
 3. Uczestnik – podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarcze z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.2004.173.1808 z późniejszymi zmianami), posiadająca aktywny numer NIP i Regon, prowadząca działalność gospodarczą określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej w dziale 86 – „Opieka zdrowotna” w postaci gabinetu stomatologicznego, który zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptował jego postanowienia lub osoba upoważniona przez przedsiębiorcę prowadzącego taką działalność, do reprezentowania go do udziału w Promocji oraz do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń i zawierania umów sprzedaży oraz przyjmowania faktur VAT lub innych dokumentów potwierdzających zakup.
 4. Sklep - strona internetowa o adresie www.dentaltree.pl utrzymywana przez Organizatora w celu bieżącej obsługi Promocji oraz komunikacji z Uczestnikiem w sprawach dotyczących Promocji.
 5. Targi – 26 Międzynarodowe Targi Stomatologiczne KRAKDENT, odbywające się w dniach 08-10 marzec 2018 w Międzynarodowym Centrum Targowo Kongresowym EXPO w Krakowie przy ul. Galicyjskiej 9.

§3

Warunki uczestnictwa

 

 1. Promocja skierowana jest do przedsiębiorców spełniających warunki określone w §2 ust. 3 Regulaminu. Promocja nie jest skierowana i nie obejmuje podmiotów prowadzących działalności gospodarczą polegającą na hurtowej sprzedaży produktów medycznych;
 2. Uczestnikowi, który spełnił warunki określone w §2 ust. 3 przysługuje rabat w wysokości 50% od ceny podanej na produkcie, na wszystkie produkty z działu produkty jednorazowe, znajdujące się na stanowisku Organizatora. Rabat zostanie udzielony pod warunkiem dokonania przez Uczestnika zakupów na stoisku Organizatora w czasie trwania Targów. W przypadku dokonania jedynie zamówienia z opcją dostawy produktów kurierem, której termin przypada na dzień po zakończeniu Targów, rabat nie będzie naliczany, chyba, że zamówienie to zostanie złożone na w trakcie Targów specjalnie wyznaczonym do tego punkcie oznaczonym jako „Zamówienia internetowe”, znajdującym się na stoisku Organizatora. Szczegółowa lista produktów objętych promocją znajduje się na stronie Sklepu internetowego Organizatora, w zakładce „Internetowe -50%” pod adresem:           https://dentaltree.pl/internetowe-50procent
 3. Uczestnikowi, który spełnił warunki określone w §2 ust. 3 i który dokonał zakupu jakichkolwiek produktów na stoisku Organizatora, wydany zostanie bon na kolejne zakupy z kodem uprawniającym do rabatu w wysokości -50% na zakup produktów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego Organizatora, w zakładce „Internetowe -50%” pod adresem https://dentaltree.pl/internetowe-50procent. Kod rabatowy jest ważny i możliwy do wykorzystania nie później niż do dnia 30 kwietnia 2018 r.
 4. O tym jaka ilość bonów z kodami rabatowymi, zostanie przyznana danemu Uczestnikowi, decyduje każdorazowo Organizator, z tym zastrzeżeniem, że każdemu Uczestnikowi przysługuje nie mniej niż jeden bon.
 5. Jeden Uczestnik może skorzystać z niniejszej Promocji wyłącznie jeden raz.
 6. Produkty objęte promocją przeznaczone są wyłącznie do wykorzystania i zużycia przez Uczestnika w ramach prowadzonej przez niego działalności nie mogą być przeznaczone przez Uczestnika do ich dalszej odsprzedaży.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyny.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Promocji każdemu Uczestnikowi, który narusza zasady promocji określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności jeżeli wbrew postanowieniom Regulaminu, bierze w promocji udział więcej niż jeden raz lub nabywa produkty objęte promocją w celu ich dalszej odsprzedaży.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczania bonów z kodami rabatowymi także poza obszarem swojego stoiska na całym terenie Targów, wedle swego uznania Uczestnikom biorących udział w Targach.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuznawania kodów rabatowych i nieudzielania rabatu na produkty objęte promocją, w razie realizacji tych kodów przez Uczestnika, który nabył je z naruszeniem postanowień Regulaminu Promocji, w szczególności jeżeli wbrew postanowieniom Regulaminu, wziął w Promocji udział więcej niż jeden raz lub jeżeli zamierza nabyć produkty w celu ich dalszej odsprzedaży.

 

§4

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania Promocji, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia następującego po dniu ich opublikowania na stronie www.dentaltree.pl
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora https://dentaltree.pl/regulamin_internetowe-50procent
 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym regulaminem określającym szczegółowe zasady Promocji „Jednorazowe-50%”
 4. Każda promocja organizowana przez Organizatora jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje prowadzone przez Organizatora nie podlegają łączeniu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl