Regulamin

Regulamin sklepu internetowego DentalTree.pl  

DentalTree.pl prowadzi sprzedaż wyłącznie w ramach relacji B2B. Regulamin sklepu internetowego DentalTree.pl jest skierowany wyłącznie do Przedsiębiorców zawierających ze Sprzedawcą umowę związaną ze swoją działalnością gospodarczą i w związku z zawodowym charakterem tej działalności, wyłącznie w zakresie praktyki lekarskiej, medycznej  lub pomocniczej działalności medycznej w tym dentystycznej. Sklep internetowy prowadzony jest przez działalność gospodarczą pod firmą APS MARCIN WALASEK Spółka Komandytowo-Akcyjna NIP: 6263047232 KRS: 0000958834 REGON: 521414072 ul. Gazownicza 5/1,  43-300 Bielsko Biała, Magazyn-Dostawy: ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry, REGON 272813790.

 

 §1.

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się sformułowania:

Sprzedawca – APS MARCIN WALASEK Spółka Komandytowo-Akcyjna NIP: 6263047232 KRS: 0000958834 REGON: 521414072 ul. Gazownicza 5/1,  43-300 Bielsko Biała, Magazyn-Dostawy: ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry, REGON 272813790, biuro@dentaltree.pl.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://dentaltree.pl/ .

Klient – Przedsiębiorca, a więc osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, który za pośrednictwem Sklepu zawiera ze Sprzedawcą umowę związaną wyłącznie ze swoją działalnością gospodarczą, prowadzoną w zakresie praktyki dentystycznej lub pomocniczej działalności dentystycznej.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.

Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem
a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

 

§2.

 

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies oraz obsługi Javascript,
 4. przeglądarka internetowa:
 • Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej;
 • Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej;
 • Opera w wersji 12.0 i wyższej;
 • Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej;
 • Safari w wersji 5.0 i wyższej;
 • Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe również za pomocą urządzeń przenośnych, zaopatrzonych w system operacyjny Android, iOS, Windows Phone, Windows lub innych o analogicznej funkcjonalności.

 

 

 §3.

 

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego
  z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Sprzedawca uprzedza, że nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność strony Sklepu z końcowym sprzętem
  i oprogramowaniem Klienta lub z jego przyłączem do sieci internetowej, jak również trudności techniczne, które leżą po stronie Klienta. Sprzedawca uprzedza również, że mogą powstać rozbieżności pomiędzy rzeczywistym wyglądem lub cechami Produktów, a ich zdjęciami umieszczonymi na stronach Sklepu, spowodowane ustawieniami lub właściwościami urządzenia za pomocą którego Klient uzyskuje dostęp do Sklepu lub używanego przez niego w tym celu oprogramowania, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu jest możliwe albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4. albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Ceny za Produkty umieszczone na stronie Sklepu podane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
 5. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (który zależy od formy dostawy wybranej przez Klienta, gabarytów przesyłki, a także miejsca dostawy zamówionych Produktów), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala na wcześniejsze obliczenie końcowej (ostatecznej) ceny, informacja
  o sposobie w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§4.

 

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W trakcie korzystania ze stron Sklepu Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne:
 2. założenia i prowadzenia Konta;
 3. umożliwiania składania Zamówień przez Formularz zamówienia;
 4. prowadzenia Koszyka.
 5. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Zarejestrowane konto może być przez Klienta usunięte w każdym czasie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie ww. usługi, w tym poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@dentaltree.pl .
 6. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracyjny, podając wskazane tam dane, a także zaakceptować regulamin sklepu internetowego dentaltree.pl .
 7. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 8. Usługa składania Zamówień przez Formularz zamówienia świadczona jest przez czas oznaczony i kończy się z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży lub rezygnacji ze złożenia Zamówienia.
 9. Usługa prowadzenia Koszyka świadczona jest przez czas oznaczony i kończy się z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów w Koszyku lub jego opróżnienia.
 10. Klient jest zobowiązany do korzystania z funkcjonalności Sklepu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu. W przypadku wykorzystania usługi w celu niezgodnym z prawem lub Regulaminem Sprzedawca może natychmiast, bez wezwania, rozwiązać umowę świadczenia danej usługi.
 11. W związku z art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedawca informuje, że obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 12. Zawierając umowę za pośrednictwem Sklepu Klient wyraża zgodę, na wystawienie mu faktury elektronicznej
  w rozumieniu art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

§5.

 

Składanie Zamówienia

 1. Sklep przyjmuje Zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 2. Zamówienia mogą być składane przez Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej lub poza ich granicami.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
 4. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 5. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 6. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 7. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie wyłącznie prawdziwych danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
 8. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając
  w link przesłany w wiadomości e-mail;
 9. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od wyboru, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 10. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest prawidłowe i zgodne z rzeczywistością wypełnienie Formularza zamówienia danymi teleadresowymi oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i oświadczenia
  o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Zamówienia w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – "RODO").
 11. Skleppl prowadzi sprzedaż wyłącznie detaliczną. Zamówienia hurtowe (za takie mogą być uznane zamówienia zawierające ilości powyżej 5 sztuk jednego produktu) realizowane będą poprzez osobny kanał sprzedaży – zamówienia powinny zostać wysyłane mailowo na adres biuro@dentaltree.pl .
 12. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Sprzedawca może bez podania przyczyny anulować je w części lub w całości, zwłaszcza zamówienia hurtowe, o których mowa w ust. 5 poniżej. W przypadku anulowania zamówienia, które zostało już opłacone, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrócenia bezzwłocznie całości wpłaconej przez Klienta kwoty.

 

 §6.

 

Oferowane metody płatności oraz dostawy

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
 3. Płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy:
  ING Direct Business, Numer rachunku: 27 1050 1230 1000 0090 3269 4987
 4. Płatności online usługą "Przelew natychmiastowy", który jest obsługiwany przez AutoPay,
 5. Płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 6. W zakresie dostawy Zamówienia, Klient może skorzystać z dostawy przesyłką kurierską, bądź przesyłką kurierską pobraniową.
 7. Termin dostawy Zamówienia do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia Sprzedawca wskazał inny termin. Termin 7 dni roboczych należy liczyć w następujący sposób:
 8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 9. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§7.

 

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zamówienia i zawarcia związanej z tym Umowy Sprzedaży, gdy w trakcie rozpatrywania Zamówienia okaże się, że dane wskazane w formularzu uniemożliwiają identyfikację Klienta,
  a jednocześnie nie ma możliwości nawiązania kontaktu z Klientem w celu uzupełnienia brakujących danych, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, bądź jeśli dane wskazane w formularzu Zamówienia okażą się nie prawdziwe.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności online albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do opłacenia Zamówienia w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży -
  w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia, w terminie wskazanym w jego opisie. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach wysyłki, terminem wysyłki całego Zamówienia jest najdłuższy z podanych terminów.
 6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej – Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Niemcy.
 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 8. Koszty dostawy Produktu na terytorium Unii Europejskiej (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszt wysyłki” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W przypadku Zamówienia Produktów o gabarytach wymagających indywidualnej wyceny, Klient zostanie o tym poinformowany
  w wiadomości e-mail wysłaną po potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji.

 

§8.

 

Postanowienia dodatkowe

 1. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w  Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
 3. Sprzedawca oferuje wysyłkę zamówienia na warunkach DAP Incoterms 2020.
 4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest spisać z kurierem protokół uszkodzenia przesyłki i niezwłocznie złożyć reklamację z załączonym protokołem na reklamacje@dentaltree.pl

  

§9.

 

Zwrot/ Wymiana Produktu

 1. Strony postanawiają wyłączyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 2. Klient kupujący towar na warunkach B2B nie podlega pod prawo konsumenta.
 3. Sprzedawca może umożliwić Klientowi dokonanie zwrot zamówionego Produktu w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Zamówienia, wyłącznie jeśli spełni wszystkie poniższe warunki:
 4. przed upływem wskazanego terminu, poinformuje Sprzedawcę o chęci zwrotu Produktu pisząc e-mail na reklamacje@dentaltree.pl,
 5. pisemnie wysyłając e-mail na reklamacje@dentaltree.pl wskaże przyczynę zwrotu Produktu;
 6. zwracany towar będzie w stanie niezmienionym, fabrycznie zapakowany, niezawierający jakichkolwiek śladów użytkowania;

 

Jeżeli Klient dokonując zwrotu Produktu nie spełni wszystkich powyższych warunków, może otrzymać od Sprzedającego odmowę przyjęcia Produktu.

Sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu Produktu podając Klientowi bez podania przyczyny.

 

 1. Sprzedawca rozpatrzy złożoną reklamację bądź prośbę o zwrot wysłaną e-mail na reklamacje@dentaltree.pl , nie później niż w ciągu 14 dni i poinformuje Klienta o uznaniu bądź odmowie przyjęcia zwrotu Produktu, przesyłając informację na adres mailowy Klienta z którego Sprzedawca otrzymał reklamację bądź prośbę o przyjęcie zwrotu.
 2. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu Produktu, m.in. gdy: Produkt po otwarciu opakowania nie może zostać zwrócony ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, Produkt powinien być przechowywany
  w odpowiednich warunkach i temperaturze, Produkt został już częściowo zużyty, opakowanie zawierające określoną ilość sztuk danego Produktu jest niekompletne, zwrócony Produkt nie może być ponownie przedmiotem obrotu gospodarczego, brak jest obiektywnych przesłanek do uznania zwrotu za zasadny.
 3. W przypadku uznania zwrotu przez Sprzedawcę, Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy: APS MARCIN WALASEK S.K.A.\ DentalTree ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry.
 4. Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, od otrzymania Produktu z powrotem, wyłącznie koszt zwracanego przez Klienta Produktu.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte
  w pierwotnej transakcji, poza płatnością za pobraniem – w tym przypadku Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany kurierem;
 7. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie kurierem, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 8. W przypadku, gdy Klient odeśle Produkty na koszt Sprzedawcy, np. poprzez przesyłkę za pobraniem, Sprzedawca uprawniony będzie, wedle swego wyboru, odmówić odbioru przesyłki albo odebrać ją, obciążając jednocześnie Klienta kosztem przesłania poprzez jego potrącenie z kwoty zwracanej Klientowi.
 9. Wymiana Produktu na inny nie jest realizowana. Możliwe jest wyłącznie zwrócenie Produktu zgodnie z powyższą procedurą zwrotów oraz złożenie i opłacenie nowego, niezależnego Zamówienia.

 

§10.

 

Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych są dostępne tutaj: https://dentaltree.pl/pl/i/Przetwarzanie-danych-osobowych/23

 

§11.

 

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, m.in.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
  w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium