Regulamin konkursu "Święta z DentalTree w Twoim Gabinecie” na Instagramie

Regulamin konkursu "Święta z DentalTree w Twoim Gabinecie” na Instagramie

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa
  w konkursie „Zacznij rok z DentalTree w Twoim Gabinecie” (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Marcin Walasek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą APS MARCIN WALASEK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ul. Gazownicza 5/1, 43-300 Bielsko Biała, NIP: 626 304 72 32    KRS: 0000958834    REGON: 521414072 (dalej „Organizator”).
 3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu internetowego i fanpagu Organizatora konkursu pod adresem:

https://www.instagram.com/dentaltree.pl/ (dalej „Fanpage”).

 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a nagrody przyznawane są w drodze decyzji komisji konkursowej.

 

 • 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą w zakresie praktyki lekarskiej dentystycznej lub pomocniczej działalności dentystycznej, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej, posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym Instagram.com.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie najbliższych rodzin pracowników Organizatora, jeśli prowadzą działalność w zakresie praktyki lekarskiej dentystycznej lub pomocniczej działalności dentystycznej. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

 

 • 3. Udział w Konkursie
 1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem Internetu, w serwisie Instagram.
 2. Konkurs rozpoczyna się 14 grudnia 2023 r. o godzinie 08:01 i kończy się 26 grudnia 2023 r.
  o godzinie 23:59.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przystąpienie do niego poprzez:
 4. zaobserwowanie Fanpage Organizatora konkursu w serwisie Instagram – https://www.instagram.com/dentaltree.pl/  oraz polubienie postu Konkursowego;
 5. zaobserwowanie Fanpage Organizatora konkursu w serwisie Instagram – https://www.facebook.com/DentalTreePl/?ref=page_internal oraz polubienie postu Konkursowego;

wykonanie zadania konkursowego;

 1. Momentem przystąpienia do udziału w Konkursie jest moment otrzymania przez Organizatora informacji o spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa, wskazanych w ust. 3 powyżej.
  W przypadku gdy warunki te nie zostaną spełnione równocześnie, momentem przystąpienia do Konkursu jest moment otrzymania przez Organizatora informacji o warunku spełnionym najpóźniej.
 2. Udział w Konkursie biorą jedynie ci Uczestnicy, którzy przystąpią do niego w czasie jego trwania
  o którym mowa w ust. 2 powyżej.

 

 • 4. Zadanie konkursowe
 1. Wykonanie zadania konkursowego polega na dodaniu na własnym koncie na portalu Instagram  na którym zostanie pokazany i oznaczony Instagramowy profil @DentalTreepl w gabinecie stomatologicznym w którym pracuje, bądź który należy do uczestnika (dalej „Praca konkursowa”).
 2. Praca konkursowa może mieć postać zdjęcia lub filmiku.
 3. Jeden Uczestnik może przesłać maksymalnie jedną Pracę konkursową.
 4. Praca konkursowa nie może zawierać treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami lub naruszających dobra osobiste lub prawa majątkowe osób trzecich oraz sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.
 5. Praca konkursowa musi stanowić przejaw własnej twórczej działalności Uczestnika i nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności ich osobistych i majątkowych praw autorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązuje się,
  że w przypadku gdyby Praca konkursowa naruszała jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, zwolni on Organizatora z obowiązku zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie
  w związku z naruszeniem tych praw, a w przypadku gdy będzie to niemożliwe, to zwróci Organizatorowi równowartości wszelkich świadczeń spełnionych w związku z zaspokojeniem przez Organizatora takich roszczeń.

 

 

 

 • 5. Przebieg Konkursu i Ocena Prac konkursowych
 1. Wszystkie Prace konkursowe dodane w czasie trwania Konkursu podlegają ocenie komisji konkursowej powołanej przez Organizatora pod względem liczby zebranych polubień. Komisja składać się będzie z co najmniej 3 (trzech) osób. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru osób zasiadających w komisji. Członkiem komisji może być również sam Organizator.
 2. Prace konkursowe sprzeczne z obowiązującymi przepisami, naruszające prawa osób trzecich lub sprzeczne z Regulaminem, jak również zgłoszone po zakończeniu Konkursu lub przez osoby wyłączone od udziału w Konkursie nie będą podlegały ocenie.
 3. Komisja dokona oceny liczby zebranych polubień pod Pracami konkursowymi i zadecyduje
  o przyznaniu 1 miejsca głównego.
 4. Decyzje komisji konkursowej o przyznaniu nagród będą ogłaszane na stronie DentaTree.pl do 90 (dziewięćdziesięciu) dni od ich podjęcia.
 5. Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

 

 • 6. Nagrody
 1. Nagrodę w Konkursie stanowią:
 2. za zdobycie 1 miejsca - BON do wykorzystania w sklepie internetowym DentalTree.pl
  o wartości 1000 zł;
 3. za zdobycie 2 miejsca - BON do wykorzystania w sklepie internetowym DentalTree.pl
  o wartości 500 zł;
 4. za zdobycie 3 miejsca - BON do wykorzystania w sklepie internetowym DentalTree.pl
  o wartości 200 zł;
 5. Organizator może wyróżnić Uczestnika konkursu, przekazując mu BON do sklepu DentalTree.pl o dowolnej wartości.
 6. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zamiany przyznanej mu nagrody na ekwiwalent pieniężny. Nagrodzony Uczestnik nie może zrzec się nagrody na rzecz innej osoby.
 7. Bony przyznawane w konkursie mają datę ważności, wskazaną podczas przekazywania bonu. Po upływie wskazanego terminu, bony tracą swoją ważność, a Uczestnik nie będzie uprawniony do zgłaszania roszczeń w stosunku do Organizatora w tym zakresie.
 8. Wykorzystanie bonu następuje poprzez wpisanie kodu wskazane w jego treści przy realizacji zamówienia. Bon zostanie aktywowany przy podsumowaniu zamówienia, a wartość koszyka zostanie pomniejszona o kwotę przyznanego bonu.
 9. Wygrany bon uprawnia do jednorazowego wykorzystania go na zakupy w sklepie internetowym.

 

 • 7. Odbiór nagród
 1. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie DentalTree.pl w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu dni) od daty wyłonienia zwycięzcy, najpóźniej do 18 maja 20244 r.
 2. Nagrodzony Uczestnik będzie miał 28 (dwadzieścia osiem) dni od ogłoszenia wyników, aby przekazać Organizatorowi dane umożliwiające przyznanie nagrody oraz jej odbiór – po przez przesłanie maila w sprawie odbioru konkursu na marketing@dentaltree.pl. Odmowa podania wymaganych danych, podanie danych nieprawdziwych lub ich niepodanie Organizatorowi w ww. terminie są równoznaczne z zrzeczeniem się nagród i w takim wypadku Organizator uprawniony będzie do zadysponowania nimi wedle swego uznania.
 3. Przyznana nagroda jest terminowa, tj. Uczestnik może ją wykorzystać w czasie ważności nagrody.
 4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń w szczególności
  w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie, upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, co skutkuje utratą prawa do nagród.

 

 • 8. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora - APS MARCIN WALASEK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ul. Gazownicza 5/1, 43-300 Bielsko Biała, NIP: 626 304 72 32  KRS: 0000958834    REGON: 521414072.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, firmę, adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

 

 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wraz z Polityką prywatności będzie dostępny na stronie organizatora DentalTree.pl przez cały okres trwania Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli będzie to uzasadnione potrzebą dostosowania go do zmiany obowiązujących przepisów. O zmianie regulaminu Organizator ogłosi na swoim Fanpagu na Facebooku.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wyniki konkursu "Święta z DentalTree w Twoim Gabinecie”  

 

 Organizator poniżej przedstawia 3 miejsca zwycięskie w konkursie.

 1. 1 miejsce zdobywa @balticaregdansk BON o wartości 1000 zł do wykorzystania w sklepie DentalTree.pl 
 2. 2 miejsce zdobywa @lovle_yy BON o wartości 500 zł do wykorzystania w sklepie DentalTree.pl 
 3. 3 miejsce zdobywa @edytaborowska_- BON o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie DentalTree.pl 

Zwycięzców prosimy o kontakt mailowy marketing@dentaltree.pl, celem odebrania nagrody.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium