Regulamin Programu Lojalnościowego

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
 2. Organizator –APS Marcin Walasek Spółka komandytowo-akcyjna (ul. Gazownicza 5 lok.1, 43-300 Bielsko Biała) wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr:0000958834, NIP:6263047232, Regon:521414072, adres poczty elektronicznej: biuro@dentaltree.pl.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin programu lojalnościowego
 4. Uczestnik – osoba, która dokonała rejestracji konta w Sklepie internetowym oraz osoba, która wyraziła zgodę na udział w Programie w inny sposób,
 5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem https://dentaltree.pl/,
 6. Program – program lojalnościowy
 7. Produkty – produkty dostępne w Sklepie internetowym
 8. Formularz kontaktowy – udostępniony w Sklepie internetowym formularz służący m.in. Uczestnikom do kontaktu z Organizatorem,
 9. Panel klienta – dostępny w Sklepie internetowym moduł wskazujący m.in. dane klienta oraz wartość posiadanych Punktów.
 10. Program rozpoczyna się w dniu 1 wrzesień 2021 roku i trwa do odwołania.Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

§2. Zasady udziału w programie lojalnościowym

 1. Uczestnik dokonując rejestracji w Sklepie internetowym na zasadach określonych w jego Regulaminie jednocześnie rejestruje się w Programie prowadzonym przez Organizatora. Uczestnik przystępuje do Programu w momencie zaakceptowania regulaminu Sklepu internetowego.
 2. Uczestnik, z chwilą rejestracji w Sklepie internetowym, otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, w którym wskazana jest liczba Punktów przysługująca Uczestnikowi.

§3. Punkty

 1. Uczestnicy nabywając Produkty otrzymują Punkty.
 2. Za każde wydane 100 zł Uczestnik otrzymuje 10 Punktów o łącznej wartości
  1 zł.
 3. Punkty są przydzielane Uczestnikom wyłącznie od ceny kupionych Produktów,
  z wyłączeniem ewentualnych kosztów przesyłki lub innych kosztów.
 4. Uzyskane Punkty pozostają ważne przez 24 miesięcy od dnia ich uzyskania. W przypadku utraty ważności przez Punkty, ich łączna liczba zgromadzona przez Uczestnika zostanie pomniejszona o Punkty, które utraciły ważność.
 5. Uczestnik może otrzymać Punkty wyłącznie poprzez zakupy dokonywane za pomocą Sklepu internetowego. W szczególności Uczestnik nie otrzymuje Punktów za zakupy dokonane poprzez Infolinię.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości otrzymania Punktów w ramach akcji promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. Wówczas informacja o braku naliczania Punktów zostanie zamieszczona przez Organizatora w widocznym miejscu na stronie Sklepu internetowego.

§4. Wykorzystywanie Punktów

 1. Zebrane Punkty Uczestnik może wymienić na Produkty, po uzyskaniu odpowiedniej ich ilości, zgodnie z przeliczeniem, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania skutecznego i zgodnego z prawem zwrotu Produktu nabytego w Sklepie internetowym za Punkty, wykorzystane Punkty zostaną zwrócone na konta klienta zwracającego Produkt.
 3. Punkty może wykorzystać wyłącznie ten Uczestnik, który otrzymał je w zamian za realizację swojego zamówienia. Punkty nie mogą być przekazane na rzecz innego Uczestnika.

§5. Reklamacje

 1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu Uczestnik może zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: biuro@dentaltree.pl, lub pisemnie na adres: DENTALTREE ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika, adres e – mail, jak również opis dostrzeżonej nieprawidłowości lub uzasadnienie zgłoszenia reklamacyjnego, a także preferowaną formę kontaktu w przedmiocie rozpatrzenia zgłoszenia przez Organizatora (e – mail albo pisemnie).
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej wpływu do Organizatora.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo w inny wskazany zgodnie z ust. 2 powyżej sposób.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu jest regulamin Sklepu internetowego.
 2. W sprawach nieuregulowanych powyższymi regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 06.09.2021 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium