Polityka prywatności DentalTree.pl w serwisie Facebook i Instagram

Polityka prywatności DentalTree.pl w serwisie Facebook

Drodzy Użytkownicy,

W związku z obserwowaniem DentalTree.pl i Waszą aktywnością na naszym profilu oraz w nawiązaniu do art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, mamy dla Was kilka ważnych informacji:

 1. Administratorem Waszych danych osobowych jest APS Marcin Walasek Spółka komandytowo-akcyjna (ul. Gazownicza 5/1, 43-300 Bielsko Biała) wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000958834, NIP: 6263047232, Regon: 521414072.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Waszych danych możecie się z nami kontaktować na adres mailowy: biuro@dentaltree.pl .
 3. Wasze dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji i promocji w ramach naszego Fanpage dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/DentalTreePl/ , w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację Facebook.
 4. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki.
 5. Odbiorcami Waszych danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto, Wasze dane są udostępniane Facebook Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej).
 6. Będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe do czasu wyrażenia przez Was sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.
 7. Przysługuje Wam prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania/ poprawiania. Przysługuje Wam także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego
  i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 8. Ponadto informujemy również, że przysługuje Wam prawo wniesienia skargi na realizowane przez nas przetwarzanie Waszych danych osobowych do Prezesa UODO - https://uodo.gov.pl/ .
 9. Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z naszego Fanpage.

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

 1. Razem z Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) jesteśmy wspólnymi administratorami Waszych danych zgodnie z art. 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Waszych danych we wskazanych celach jest następujący:
  • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
  • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
  • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
  • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Waszych danych.
 4. Zakres naszej odpowiedzialności za przetwarzanie Waszych danych:
  • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
  • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez nas celów przetwarzania.
 5. Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach
  o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum .
 8. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na  stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation .

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium